„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Firma Komalux jest w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój firmy Komalux poprzez inwestycje w urządzenia, środki trwałe i kapitał ludzki”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem operacji jest rozwój firmy Komalux poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów wytworzonych na bazie profili aluminiowych, skrócenie terminów realizacji, umocnienie pozycji firmy na rynku lokalnym, oraz poszerzenie zakresu działania o nowe rynki. Celem pośrednim prowadzącym do ww. celu końcowego będzie inwestycja w maszyny, urządzenia, oraz inne środki trwałe pozwalająca na uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Operacja wiąże się również z inwestycją w kapitał ludzki i zwiększeniem zatrudnienia firmy. Rezultat projektu stanowić będą wdrożone do produkcji i uwzględnione w ofercie firmy Komalux nowe produkty w systemach aluminiowych.

Paweł Pazia Komalux realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowatorskie rozwiązanie grzewcze dedykowane dla systemów fasadowych”

Celem projektu jest opracowanie jednego nowego wyrobu w postaci nowatorskiego rozwiązania grzewczego (systemu) dedykowanego dla systemów fasadowych, zwiększającego proces wymiany ciepła w budynkach oraz jego wdrożenie i zaoferowanie na rynku.

Finalnym rezultatem (efektem) projektu będzie technicznie sprawny prototyp rozwiązania gotowy do biznesowego zastosowania. Umożliwi to jego wdrażanie m. in. w budynkach biurowych, sportowych,handlowych, mieszkalnych etc. Wdrożenie rezultatu przyniesie korzyści biznesowe Wnioskodawcy i jego klientom, realizując przy tym cele i założenia ergonomii oraz efektywności ekonomicznej przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy ekonomiczne oraz ergonomiczne z którymi mierzą się wykonawcy i projektanci obiektów takich jak biurowce czy budynki użyteczności publicznej, a także użytkownicy tych obiektów (główna grupa odbiorców).

Wartość projektu 425 580.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE 294 100.00 zł